Ekonometrik Analiz ve Bulguları Yorumlama

Ekonometrik Analiz ve Bulguları Yorumlama

Son zamanlarda, yüksek lisans, doktora ve bilimsel makalelerde belirli bir model çerçevesinde söz konusu hipotezlerin analiz edilmesi ve elde edilen bulguların yorumlanması büyük önem arz etmektedir. Bu konularda profesyonel uzmanlardan destek alımı da kaçınılmazdır. Alanlara göre kullanılan program değişiklik göstermekle beraber, en sık SPSS ve Eviews programları kullanılmaktadır. Söz konusu parametreler arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasında özellikle, regresyon modelleri, çoklu regresyon, input/output modelleri, makro ve mikro ekonomik modeller, Granger nedensellik analizleri, optimizasyon ve bölgesel modellere başvurulmaktadır. Başlıca analizler ise regresyon (En küçük kareler yöntemi, Ki Kare testleri, White ve reste testleri), panel veri analizi (ADF ve PP durağanlık testleri), zaman serisi analizleri (AR, ARMA, ARIMA, LM ve Birim Kok testleri, VAR modeli), eşbütünleşme  (Granger nedensellik testleri) ve yatay kesit analizleri konusunda destek almak istiyorsanız doğru danışmanlık merkezindesiniz.

SPSS ve bulguları yorumlamada da danışmanlık hizmetleri verilmektedir. SPSS analizinde yapılan geçerlilik, güvenilirlik analizi, faktör, frekans, varyans, regresyon, korelasyon analizleri, t testi ve ANOVA testleri konusunda danışmanlık verilmektedir. Saha araştırması yapabilmek için gerekli olan anket hazırlanması konusunda da danışmanlık söz konusudur.